Starpdisciplināras stundas

21. gadsimts – sadarbības laiks. 

Starpdisciplināru mācību pamatā ir jauna sadarbības forma starp skolotājiem, kas māca pat tradicionāli nesavienojamus un attālinātus mācību priekšmetus, piemēram, sportu, valodas, mūziku, vēsturi, mājturību, fiziku un ģeogrāfiju, jauktā komandā kopā ar skolēniem. 

“Šī pieeja nekādā gadījumā nav pretrunā ar izglītību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto, jo pedagogs var izvēlēties mācību metodes un ir atbildīgs par to, kā  sasniegt izglītības programmā un standartos noteiktos uzdevumus. Tādējādi tā ir laba iespēja dažādot mācību procesu, padarīt to interesantāku, izveidot jaunas tradīcijas, kā arī veicināt skolotāju savstarpēju sadarbību”. Inita Juhņēviča, Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja.