Karjeras izglītība

Karjeras izglītības pedagogs 2019./2020. m.g. skolā ir skolotāja Laura Velaviča.

Karjeras izglītība ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

Izvēloties savas profesionālās karjeras virzienu un profesiju, jāņem vērā trīs būtiski nosacījumi:

• lai profesija būtu interesanta un saistoša,

• lai profesija atbilstu spējām,

• lai varētu atrast darbu šajā profesijā.

Plānojot savu personīgo dzīvi, veidojot profesionālo karjeru un izvēloties profesiju, ir svarīgi saprast— ko pats cilvēks GRIB, VAR un ko VAJAG sabiedrībai.

Karjeras izglītības mērķis skolā ir sekmēt skolēnos izpratni par izglītības lomu cilvēka dzīvē un veicināt mērķtiecīgu karjeras izvēli.

Saldus pamatskolas absolventu tālākizglītības datu apkopojumu no 2012. līdz 2017. m.g. skatīt šeit.

Atskaites par skolas līdzdalību Saldus novada rīkotajās karjeras nedēļās:

2014. g. 2015. g. 2016. g.

Noderīgs resurss vecākiem par karjeras izglītību: grāmata Mans bērns izvēlas karjeru.

Noderīgi resursi skolēniem par karjeras izglītību:

Vērtīgas pieredzes stāsti skolēniem: