Normatīvie dokumenti

Mācību sasniegumu vērtēšana

Saldus pamatskolas mācību sasniegumu vērtēšanas nolikums 

Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums

Saldus pamatskolas attīstības plāns

Skatīt šeit (2015).

Skolas nolikums

Iebildumi un ierosinājumi

Akreditācijas komisijas ziņojums

Pamatojoties uz MK 2016. gada 20. decembra noteikumu Nr. 831 “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes” Izglītības kvalitātes valsts dienests nolemj:

  • akredidēt izglītības iestādi uz sešiem gadiem;
  • akreditēt izglītības programmas: Pamatizglītības programmu (kods 21011111), Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programmu (kods 21012111), Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programmu (kods 21014111), Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (kods 21013111);
  • izsniegt atbilstošas akreditācijas lapas.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.pantā pirmajā un otrajā daļā, MK noteikumu Nr. 831 72. punktā noteikto šis lēmums stājas spēkā 2018. gada 16. martā.

Ar šo lēmumu izglītības iestādei tiek piešķirtas Latvijas republikas normatīvajos aktos (izglītības likums, Vispārējās izglītības likums u.c.) noteiktās tiesības šajā lēmumā minēto izglītības programmu īstenošanai.

Izglītības iestādes akreditācijas un programmu akreditācijas termiņš ir līdz 2024. gada 16. martam.