Normatīvie dokumenti

Mācību sasniegumu vērtēšana

Saldus pamatskolas mācību sasniegumu vērtēšanas nolikums: vertesanas_noteikumi

Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums

Pašnovērtējums ziņojums lasāms šeit: pašvērtējums

Pašvērtējums aktualizēts uz 01.09.2020.

Saldus pamatskolas attīstības plāns

Saldus pamatskolas attīstības plāns 2019./2020. – 2021./2022. m.g. lasīt šeit

Saskaņots ar Saldus novada domes priekšsēdētāju M.Zustu 2019.g 1.jūlijā.

Skolas nolikums

Kārtība, kādā izglītojamie un viņu likumiskie pārstāvji var izteikt savus iebildumus vai ierosinājumus

Akreditācijas komisijas ziņojums

Pamatojoties uz MK 2016. gada 20. decembra noteikumu Nr. 831 “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes” Izglītības kvalitātes valsts dienests nolemj:

  • akredidēt izglītības iestādi uz sešiem gadiem;
  • akreditēt izglītības programmas: Pamatizglītības programmu (kods 21011111), Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programmu (kods 21012111), Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programmu (kods 21014111), Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (kods 21013111);
  • izsniegt atbilstošas akreditācijas lapas.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.pantā pirmajā un otrajā daļā, MK noteikumu Nr. 831 72. punktā noteikto šis lēmums stājas spēkā 2018. gada 16. martā.

Ar šo lēmumu izglītības iestādei tiek piešķirtas Latvijas republikas normatīvajos aktos (izglītības likums, Vispārējās izglītības likums u.c.) noteiktās tiesības šajā lēmumā minēto izglītības programmu īstenošanai.

Izglītības iestādes akreditācijas un programmu akreditācijas termiņš ir līdz 2024. gada 16. martam.

Pretkorupcijas plāns izglītības iestādē

Izglītības iestādes pretkorupcijas pasākumu plāns 2020.-2024. gadam: sp_pretkorupcijas_plans

Noteikumi

ATBALSTS POZITĪVAI UZVEDĪBAI

No 2011. gadā skolā tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda projekts «Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei» (vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002). Mērķis — iedibināt skolā vienotu praksi pozitīvas uzvedības veicināšanai atbilstoši izvirzītajām vērtībām. Projekta detalizēts apraksts un apu_noteikumi.

APU pamatvērtības:

Drošība — nodrošina emocionālo un fizisko drošību.
Cieņa — māca saprast, ka ir otra cilvēka vajadzības. „Es redzu!”
Atbildība — iemāca prognozēt savas atbildības sekas.

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Skolas iekšējās kārtības noteikumu pilnu versiju lasīt šeit.

NOTEIKUMI PAR APĢĒRBU

2015./2016. mācību gadā, sākot ar pirmo klasi, skolā ieviesta skolas forma. Detalizēta informācija par skolas formu atrodama Sadaļā Par mums/Skolas forma.

Noteikumi par vienotām prasībām apģērbam 5.-9. klašu skolēniem: Noteikumi par apģērbu

 

Saldus novada pašvaldība:

Saldus novada pašvaldības Ētikas kodekss.

Iekšējā trauksmes celšanas sistēma Saldus novada pašvaldībā Noteikumi.

Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipi

 

Iekšējie noteikumi, saskaņoti ar iestādes dibinātāju, Par Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipiem un drošības pasākumiem lasīt šeit

Rīkojums Par Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipiem un drošības pasākumiem

Mācību procesa organizēšanas kārtība, ja skolēns atrodas pašizolācijā: mac_proc_pasizolacija

Veselības ministrijas izstrādāta shēma par rīcību, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes Rīcības algoritms