Izglītības programmas

Pamatizglītības pakāpē notiek sagatavošanās izglītībai vidējā pakāpē vai profesionālajai darbībai, dzīvē nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguve un vērtīborientācijas veidošanās. Pamatizglītības ieguvi sāk tajā kalendārajā gadā, kurā izglītojamajam aprit 7 gadi, īpašos gadījumos arī 1 gadu agrāk vai vēlākPamatizglītības ieguve vai pamatizglītības iegūšanas turpināšana līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ir obligāta. Pamatizglītības programmas tiek īstenotas 9 gadu laikā. Pamatizglītības obligāto saturu nosaka Valsts pamatizglītības standarts. Par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamie saņem apliecību par vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstu

Saldus pamatskolai akreditētas 4 izglītības programmas:

1) Vispārējās pamatizglītības programma;

2) Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma;

3) Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;

4) Pamatizglītības profesionāli orientēta virziena programma.

Vispārējās pamatizglītības programma.

Tā ir programma bez virziena specializācijas, kurā apgūst vispārizglītojošos priekšmetus. Izglītojamiem tiek nodrošināta iespēja apgūt pamatprasmes kā zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas nepieciešams personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai aktivitātei, sociālai iekļautībai un nodarbinātībai. Pamatizglītības programmas obligātais saturs (izglītības jomas, mācību priekšmeti, galvenie uzdevumi, izglītošanas aspekti un vispārīgais saturs, kā arī mācību priekšmetu standarti) ir noteikts Valsts pamatizglītības standartā.

 

Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma.

Programma nodrošina iespēju paplašināti un padziļināti apgūt izglītības jomu Valoda, Cilvēks un sabiedrība un Māksla mācību priekšmetus, pilnveidot prasmi orientēties mūsdienu sabiedrības sociāli ekonomiskajās attiecībās, padziļināti izprast latviešu tautas un citu tautu kultūru Eiropas un pasaules kultūras kontekstā.

Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma.

Nodrošina iespēju padziļināt zināšanas un izpratni par vispārējām dabas likumsakarībām un to lomu cilvēka un sabiedrības dzīvē, veicināt dabas daudzveidības un vienotības izziņu, pilnveidot prasmes un pieredzi eksperimentālajā darbā, rosināt pētnieciskajai darbībai, padziļinot teorētiskās zināšanas un prasmes jomas Tehnoloģiju un zinātņu pamati mācību priekšmetos: dabaszinībās, matemātikā, bioloģijā, fizikā, ķīmijā.

Pamatizglītības profesionāli orientēta virziena programma.

Nodrošina iespēju apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas vispārizglītojošajos mācību priekšmetos un padziļināti apgūt izglītības jomu Cilvēks un sabiedrība un Māksla mācību priekšmetus, kuri rosina izteikt sevi mākslinieciskajā pašdarbībā, attīsta praktiskā darba iemaņas un rada motivāciju turpmākās izglītības un profesijas ieguvei.