Izglītības programmas

Pamatizglītības pakāpē notiek sagatavošanās izglītībai vidējā pakāpē vai profesionālajai darbībai, dzīvē nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguve un vērtīborientācijas veidošanās. Pamatizglītības ieguvi sāk tajā kalendārajā gadā, kurā izglītojamajam aprit 7 gadi, īpašos gadījumos arī 1 gadu agrāk vai vēlākPamatizglītības ieguve vai pamatizglītības iegūšanas turpināšana līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ir obligāta. Pamatizglītības programmas tiek īstenotas 9 gadu laikā. Pamatizglītības obligāto saturu nosaka Valsts pamatizglītības standarts. Par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamie saņem apliecību par vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstu

Saldus pamatskolai akreditētās izglītības programmas līdz 2024. gada 16.martam:

1) Vispārējās pamatizglītības programma;

2) Profesionāli orientētā virziena izglītības programma;

3) Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma  (2016. gada 30.maijā licencēta Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, kas nodrošināja skolas dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā “Saldus novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”) ;

4) Humanitārā un sociālā virziena izglītības programma.

 

Kopš 2022.gada 1.septembra skolā tiek īstenota Pirmsskolas izglītības programma.

Vispārējās pamatizglītības programma.

Tā ir programma bez virziena specializācijas, kurā apgūst vispārizglītojošos priekšmetus. Izglītojamiem tiek nodrošināta iespēja apgūt pamatprasmes kā zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas nepieciešams personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai aktivitātei, sociālai iekļautībai un nodarbinātībai. Pamatizglītības programmas obligātais saturs (izglītības jomas, mācību priekšmeti, galvenie uzdevumi, izglītošanas aspekti un vispārīgais saturs, kā arī mācību priekšmetu standarti) ir noteikts Valsts pamatizglītības standartā.

 

Pirmsskolas izglītības programma.

Pirmsskolas izglītība ir izglītības, vispārējās izglītības pirmā pakāpe. Pirmsskolas izglītības programma nodrošina bērnu sagatavošanu skolai, aptverot individualitātes veidošanos, garīgo, fizisko un sociālo attīstību, iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību, veselības nostiprināšanu, psiholoģisko sagatavošanu skolai, kā arī valsts valodas lietošanas pamatiemaņu apguvi. Pirmsskolas vecuma bērnam galvenais darbības veids ir rotaļa, tādēļ pedagoģiskais process ir organizēts tā, ka bērni mācās rotaļājoties.

Detalizētāk par pirmsskolas izglītību lasi šeit.