Skola šodien

Mēs esam radoša skolotāju komanda, kas mērķtiecīgi strādā, lai jaunā paaudze nākotnē veidotu labāku rītdienu. Mēs esam par nepārtrauktu izaugsmi un inovāciju ieviešanu izglītībā. Mūs iedvesmo mūsu sasniegumi, tāpēc vienmēr tiecamies piedāvāt skolēniem saistošas mācību stundas, daudzveidīgas ārpusstundu aktivitātes un līdzdarbību projektos.

Direktore Dace Balandīna

 

Skolas misija: uz kopienu vērsts, mērķtiecīgs darbs ilgtermiņā, radot labvēlīgu vidi ikviena izaugsmei, attīstot atbildīgu, pašvadītu un radošu personību kā vērtību sabiedrībā. 

Skolas vīzija par skolēnu: pašvadīta, motivēta, konkurētspējīga, uz pašizaugsmi vērsta personība, kuru ceļā uz mērķi virza profesionāls pedagogs sadarbībā ar vecākiem.

Skolas vērtības cilvēkcentrētā veidā: drošība, atbildība, cieņa.

 

Esam skola ar klasiskām vērtībām, stabilām tradīcijām un atvērti pārmaiņām!

Skola vakar un šodien