Skola šodien

Mēs esam radoša skolotāju komanda, kas mērķtiecīgi strādā, lai jaunā paaudze nākotnē veidotu labāku rītdienu. Mēs esam par nepārtrauktu izaugsmi un inovāciju ieviešanu izglītībā. Mūs iedvesmo mūsu sasniegumi, tāpēc vienmēr tiecamies piedāvāt skolēniem saistošas mācību stundas, daudzveidīgas ārpusstundu aktivitātes un līdzdarbību projektos.

Saldus pamatskola ir vieta, kurā augt!

Direktore Dace Balandīna

 

Skolas misija.

Uz kopienu vērsts, mērķtiecīgs darbs ilgtermiņā, radot labvēlīgu vidi ikviena izaugsmei, attīstot atbildīgu, pašvadītu un radošu personību kā vērtību sabiedrībā. 

Skolas vīzija par skolēnu.

Pašvadīta, motivēta, konkurētspējīga, uz pašizaugsmi vērsta personība, kuru ceļā uz mērķi virza profesionāls pedagogs sadarbībā ar vecākiem.

Skolas vērtības.

Drošība, atbildība, cieņa.

 

 

2022./2023.m.g. durvis vēra skolas jaunā piebūve – Dabaszinātņu centrs.

Centra misija.

Jēgpilns darbs ilgtermiņā, radot motivējošu vidi katra izglītojamā vai pedagoga pilnveidei STEM jomā, attīstot zinātkāru, mērķtiecīgu un radošu personību.

Centra vīzija.

Radošs, izziņu veicinošs, estētiski pievilcīgs, uz jaunradi, sadarbību un karjeras ievirzi STEM jomā rosinošs kvalitatīvas izglītības dabaszinātņu centrs.

Mērķi.

  • Attīstīt pētniecisko darbību un inovāciju ieviešanu dabaszinātņu un matemātikas izglītībā un citās ar tām saistītajās jomās.
  • Attīstīt izglītojošo darbību, sekmējot inovāciju ienākšanu izglītības sistēmā un pēctecību un sadarbību starp pirmskolas, vispārējo un vidējo izglītību, zinātni.
  • Veicināt skolēnu un sabiedrības interesi par dabaszinātnēm un matemātiku.

Prioritātes.

Izglītojamo ieinteresētība STEM jomā un pētnieciskā darbība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju izglītībā.

Skolotāju profesionālā pilnveide un metodiskais atbalsts skolotājiem.

STEM jomas priekšmetu popularizēšana un komunikācija ar sabiedrību.

Skola vakar un šodien

 

Esam skola ar klasiskām vērtībām, stabilām tradīcijām un atvērti pārmaiņām!