Normatīvie dokumenti

Uzņemšana pirmsskolas grupā

Pirmsskolas sešgadnieku grupai – Vietu piešķiršana un bērnu uzņemšana Saldus novada pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārizglītojošajās izglītības iestādēs, kuras realizē pirmsskolas izglītības programmas,  notiek saskaņā ar 23.09.2021. pieņemtajiem Saldus novada saistošajiem noteikumiem Nr.44.“Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Saldus novada pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārizglītojošajās izglītības iestādēs, kuras realizē pirmsskolas izglītības programmas”.

Par pieteikšanos pirmsskolas grupā informāciju skatīt šeit.

Iesniegums uz pirmsskolas grupu iesniegšanai skolā lejupielādēt šeit.

 

Uzņemšana 1.klasē

Jāiesniedz šādi dokumenti:

# izziņa no pirmsskolas izglītības iestādes

#foto3*4 cm

# bērna medicīnas karte (veidlapa) nr. 026/u

#jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība

#iesniegums 1.klasei lejupielādēt šeit.

Mācību sasniegumu vērtēšana

Saldus pamatskolas mācību sasniegumu vērtēšanas nolikums pamatskolas posmam: skatīt šeit.

Saldus pamatskolas mācību sasniegumu vērtēšanas nolikums pirmsskolas posmam: skatīt šeit.

Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums

Pašnovērtējuma ziņojuma publiskojamā daļa 2020.-2021.mg.  skatīt šeit.

Pašnovērtējuma ziņojuma publiskojamā daļa 2021.-2022.m.g. skatīt šeit.

Pašnovērtējuma ziņojuma publiskojamā daļa 2022.-2023.m.g. skatīt šeit.

Saldus pamatskolas attīstības plāns

Saldus pamatskolas attīstības plāns 2022./2023. – 2024./2025. m.g. skatīt šeit.

Saskaņots ar Saldus novada Izglītības pārvaldes vadītāju S.Levicu 2022.g 1.septembrī.

Skolas nolikums

Saldus pamatskolas nolikums: skatīt šeit.

Kārtība, kādā izglītojamie un viņu likumiskie pārstāvji var izteikt savus iebildumus vai ierosinājumus

Izglītības iestādes akreditācija

Akreditācijas norises laiks izglītības iestādē – no 2023.gada 4.decembra līdz 8.decembrim.

Akreditācijas derīguma gala termiņš – 2030.gada 18.janvāris. 

 

Noteikumi

ATBALSTS POZITĪVAI UZVEDĪBAI

No 2011. gadā skolā tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda projekts «Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei» (vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002). Mērķis — iedibināt skolā vienotu praksi pozitīvas uzvedības veicināšanai atbilstoši izvirzītajām vērtībām. Projekta detalizēts apraksts un apu_noteikumi.

APU pamatvērtības:

Drošība — nodrošina emocionālo un fizisko drošību.
Cieņa — māca saprast, ka ir otra cilvēka vajadzības. „Es redzu!”
Atbildība — iemāca prognozēt savas atbildības sekas.

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Skolas iekšējās kārtības noteikumus pamatskolas posmam skatīt šeit.

Skolas iekšējas kārtības noteikumus pirmsskolas grupai skatīt šeit.

NOTEIKUMI PAR APĢĒRBU

2015./2016. mācību gadā, sākot ar pirmo klasi, skolā ieviesta skolas forma. Detalizēta informācija par skolas formu atrodama Sadaļā Par mums/Skolas forma.

Noteikumi par vienotām prasībām apģērbam 5.-9. klašu skolēniem: Noteikumi par apģērbu

 

Saldus novada pašvaldība:

Saldus novada pašvaldības Ētikas kodekss.

Iekšējā trauksmes celšanas sistēma Saldus novada pašvaldībā Noteikumi.