Normatīvie dokumenti

Uzņemšana pirmsskolas grupā

Pirmsskolas sešgadnieku grupai – Vietu piešķiršana un bērnu uzņemšana Saldus novada pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārizglītojošajās izglītības iestādēs, kuras realizē pirmsskolas izglītības programmas,  notiek saskaņā ar 23.09.2021. pieņemtajiem Saldus novada saistošajiem noteikumiem Nr.44.“Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Saldus novada pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārizglītojošajās izglītības iestādēs, kuras realizē pirmsskolas izglītības programmas”.

Iesniegumu pirmsskolai skatīt šeit

 

Uzņemšana 1.klasē

Jāiesniedz šādi dokumenti:

# izziņa no pirmsskolas izglītības iestādes

#foto3*4 cm

# bērna medicīnas karte (veidlapa) nr. 026/u

#jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība

Iesniegumu 1.klasei skatīt šeit.

Mācību sasniegumu vērtēšana

Saldus pamatskolas mācību sasniegumu vērtēšanas nolikums: vērtēšanas kārtība 

Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums

Pašnovērtējuma ziņojuma publiskojamā daļa lasīt šeit.

Saldus pamatskolas attīstības plāns

Saldus pamatskolas attīstības plāns 2022./2023. – 2024./2025. m.g. skatīt šeit.

Saskaņots ar Saldus novada Izglītības pārvaldes vadītāju S.Levicu 2022.g 1.septembrī.

Skolas nolikums

Kārtība, kādā izglītojamie un viņu likumiskie pārstāvji var izteikt savus iebildumus vai ierosinājumus

Akreditācijas komisijas ziņojums

Pamatojoties uz MK 2016. gada 20. decembra noteikumu Nr. 831 “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes” Izglītības kvalitātes valsts dienests nolemj:

  • akredidēt izglītības iestādi uz sešiem gadiem;
  • akreditēt izglītības programmas: Pamatizglītības programmu (kods 21011111), Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programmu (kods 21012111), Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programmu (kods 21014111), Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (kods 21013111);
  • izsniegt atbilstošas akreditācijas lapas.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.pantā pirmajā un otrajā daļā, MK noteikumu Nr. 831 72. punktā noteikto šis lēmums stājas spēkā 2018. gada 16. martā.

Ar šo lēmumu izglītības iestādei tiek piešķirtas Latvijas republikas normatīvajos aktos (izglītības likums, Vispārējās izglītības likums u.c.) noteiktās tiesības šajā lēmumā minēto izglītības programmu īstenošanai.

Izglītības iestādes akreditācijas un programmu akreditācijas termiņš ir līdz 2024. gada 16. martam.

Noteikumi

ATBALSTS POZITĪVAI UZVEDĪBAI

No 2011. gadā skolā tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda projekts «Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei» (vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002). Mērķis — iedibināt skolā vienotu praksi pozitīvas uzvedības veicināšanai atbilstoši izvirzītajām vērtībām. Projekta detalizēts apraksts un apu_noteikumi.

APU pamatvērtības:

Drošība — nodrošina emocionālo un fizisko drošību.
Cieņa — māca saprast, ka ir otra cilvēka vajadzības. „Es redzu!”
Atbildība — iemāca prognozēt savas atbildības sekas.

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Skolas iekšējās kārtības noteikumus pamatskolas posmam skatīt šeit.

Skolas iekšējas kārtības noteikumus pirmsskolas grupai skatīt šeit.

NOTEIKUMI PAR APĢĒRBU

2015./2016. mācību gadā, sākot ar pirmo klasi, skolā ieviesta skolas forma. Detalizēta informācija par skolas formu atrodama Sadaļā Par mums/Skolas forma.

Noteikumi par vienotām prasībām apģērbam 5.-9. klašu skolēniem: Noteikumi par apģērbu

 

Saldus novada pašvaldība:

Saldus novada pašvaldības Ētikas kodekss.

Iekšējā trauksmes celšanas sistēma Saldus novada pašvaldībā Noteikumi.

Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipi

2022./2023.m.g.

Veselības ministrijas izstrādāta shēma par rīcību, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes  skatīt šeit

Covid-19 ierobežojoši pasākumi skatīt šeit.

2020./2021.m.g.

Iekšējie noteikumi, saskaņoti ar iestādes dibinātāju, Par Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipiem un drošības pasākumiem lasīt šeit

Rīkojums Par Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipiem un drošības pasākumiem

Mācību procesa organizēšanas kārtība, ja skolēns atrodas pašizolācijā: mac_proc_pasizolacija