Karjeras izglītība

Skolas karjeras izglītības programma skatīt šeit.

 

Karjeras izglītības pedagogs ir skolotāja Māra Markava.

 

 

 8.-9. klašu skolēniem tiek piedāvātas individuālas karjeras konsultācijas, kurās skolēniem

# palīdz izzināt un apzināties spējas, prasmes, intereses, kompetences;

# veicina pašmotivāciju;

# paaugstina pašnovērtējumu;

# padziļina izpratni par profesijām.

 

Karjeras konsultācijas notiek 6.kabinetā:

  • Pirmdienās 08:15-08:55
  • Ceturtdienās 15:00-17:00
  • Piektdienās 08:15-08:55

 

 

 

Karjeras izglītība ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

Izvēloties savas profesionālās karjeras virzienu un profesiju, jāņem vērā trīs būtiski nosacījumi:

• lai profesija būtu interesanta un saistoša,

• lai profesija atbilstu spējām,

• lai varētu atrast darbu šajā profesijā.

Plānojot savu personīgo dzīvi, veidojot profesionālo karjeru un izvēloties profesiju, ir svarīgi saprast— ko pats cilvēks GRIB, VAR un ko VAJAG sabiedrībai.

Karjeras izglītības mērķis skolā ir sekmēt skolēnos izpratni par izglītības lomu cilvēka dzīvē un veicināt mērķtiecīgu karjeras izvēli.

Saldus pamatskolas absolventu tālākizglītības datu apkopojumu par 2020.-2022.g. skatīt šeit.

Atskaites par skolas līdzdalību Saldus novada rīkotajās karjeras nedēļās:

2014. g. 2015. g. 2016. g.

Noderīgs resurss vecākiem par karjeras izglītību: grāmata Mans bērns izvēlas karjeru.

Noderīgi resursi skolēniem par karjeras izglītību:

Vērtīgas pieredzes stāsti skolēniem: