Pumpurs

Pumpurs

Saldus pamatskola iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  – “PuMPuRS”,  lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Projekta īstenošanas laiks: 2017.g.marts –2022.g. decembris.

Mērķgrupa: vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei.

Projektā tiek veikti atbalsta pasākumi, kas vērsti uz skolēnu problēmu diagnostiku un risinājumiem, kas palīdz bērniem veiksmīgi socializēties un izglītoties.