Izvērtēts projekts “Protu, varu, daru”

Izvērtēts projekts “Protu, varu, daru”

Iepriekšējā mācību gadā (2021./2022.) vecāku biedrības SaPa 1904 projektā „Protu, varu, daru!“ tika iesaistīti Saldus pamatskolas  skolēni, tai skaitā priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas skolēni, aktivitātēs, kuras:

palīdzēja pilnveidot prasmes apzināties savas emocijas un iemācīties ar tām strādāt;

paaugstināt skolēnu pašapziņu un veicināja dzīvesprasmju attīstību, piemēram, pašapziņas grupu nodarbības, mākslas terapijas nodarbības, izzdzīvošanas pārgājiens, dažādas meistarklases, u.c..

Tādējādi skolēniem tika veicināta viņu aktīva līdzdalība ikdienas dzīvē, caur neformālās izglītības metodēm, kas mazināja risku negatīvo ietekmi uz skolēnu personību.

Projektā bija plānots iesaistīt vismaz  60 dalībniekus, bet kopumā tika iesaistīti 218 Saldus pamatskolas 5.-9.klašu skolēni, kuri iesaistījās vismaz vienā projekta aktivitātē. projekta aktivitātēs.  Tie bija skolēni, kuri vēlējāss iesaistīties projekta aktivitātēs un pilnveidot sevi, kuriem pēc pandēmijas pastāvēja kaut neliels PMP risks (pirmslaicīgas mācību pamešanas risks).

Praktiskas nodarbības, meistarklases, iedvesmas sarunas, aktīvi un sportiski āra uzdevumi, skolēnu iniciatīvu īstenošana; tās tika balstītas uz regulāru norisi visa projekta laikā, draudzīgas un atbalstošas vides, zinošu, neformālu līderu piesaisti, kā arī pašu projekta dalībnieku līdzdalība aktivitāšu īstenošanā. Šie faktori mijiedarbībā palīdzēja nodrošināt, ka projekta aktivitātes samazināja priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus.

Projektā tika apskatītas tādas tēmas kā komunikācija un sadarbība, attiecības ar citiem, laika un finanšu plānošana, mērķtiecīga darbība, atkarības, brīvā laika lietderīga izmantošana, izzināta sava personība un apgūtas dažādas saimnieciskās prasmes, tāpēc projekta ietvaros tika risinātas tādas mērķa grupas, t.sk. PMP riskam pakļauto skolēnu vajadzības un problēmas kā pārliecības trūkums par sevi, attieksme pret sevi un citiem, nespēja veiksmīgi komunicēt un sadarboties, īpaši trauksmes apstākļos, nenoturība mērķu sasniegšanā.

Veiksmīgam skolēnam piemīt labas komunikācijas prasmes, spēja sadarboties, radošums u.c. Lai  pilnveidotu nepieciešamās kompetences, tika nodrošinātas atbilstošas aktivitātes un nodarbības, lai katrs skolēns jūtas ievērots un atbalstīts, mērķtiecīgi virzot uz izaugsmi. Aktivitātes tika plānotas atbilstoši skolēnu vecumposma īpatnībām, spējām, interesēm un vajadzībām, kas projektā iesaistītajiem dalībniekiem palīdzēja paaugstināt pašapziņu, motivāciju un veiksmīgāk risināt problēmas, kā rezultātā tika mazināts risks pamest skolu un turpināt mācīties. Projekts veicināja skolēnu konkurētspēju ne tikai mācību procesā, bet kļūt arī veiksmīgākiem ikdienā.