CLIL metodika

Šobrīd CLIL (integrēta satura un valodas mācīšana) ir aktuāla tēma Eiropā un viena no jaunākajām pieejām mācīšanas metodikā. Tā ir arī viena no Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas prioritātēm un pamatnostādnēm, jo izglītības pētījumi pierādījuši, ka šī pieeja veicina gan skolēnu lingvistisko, gan kognitīvo attīstību. Saldus pamatskolā īstenotā “Erasmus +” projekta viens no mērķiem ir veicināt integrētas satura un valodas mācīšanās attīstību Saldus pilsētā, kā arī palielināt skolotāju skaitu, kas strādā ar šo metodi. Ar šo projektu skola vēlas radīt iespēju saviem skolēniem attīstīt stabilas svešvalodu prasmes, tādējādi veicinot viņu konkurētspēju Latvijas un Eiropas darba tirgū.

 

Mūsu skolas pedagogi apguva CLIL metodiku 2015.gadā no septembra līdz decembrim.

 

Vairāk par CLIL metodi un tās ieviešanas iespējām Saldus pamatskolā.

Iknedēļas pedagogu informatīvajās sanāksmēs pedagogi dalās ar ārvalstu skolās gūto pieredzi.

Angļu valodas nodarbības

CLIL metodika Saldus pamatskolā

Skolotāju mācību stundu plāni ar CLIL metodiku