Starpdisciplināras stundas

21. gadsimts – sadarbības laiks. 

Starpdisciplināru mācību pamatā ir jauna sadarbības forma starp skolotājiem, kas māca pat tradicionāli nesavienojamus un attālinātus mācību priekšmetus, piemēram, sportu, valodas, mūziku, vēsturi, mājturību, fiziku un ģeogrāfiju, jauktā komandā kopā ar skolēniem. 

“Šī pieeja nekādā gadījumā nav pretrunā ar izglītību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto, jo pedagogs var izvēlēties mācību metodes un ir atbildīgs par to, kā  sasniegt izglītības programmā un standartos noteiktos uzdevumus. Tādējādi tā ir laba iespēja dažādot mācību procesu, padarīt to interesantāku, izveidot jaunas tradīcijas, kā arī veicināt skolotāju savstarpēju sadarbību”. Inita Juhņēviča, Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja.

Starpdisciplināra mācību stunda literatūrā 8.b klasē. Foto Dace Susekle.

Kā nonācām līdz starpdisciplinārām stundām?

2018./2019. m.g.  Starpdisciplināra stunda bija prioritārs metodiskais uzdevums ceļā uz kompetencēs balstītu izglītību.

1.solis. Pedagogi mācījās tālākizglītības kursos «Starpdisciplināra pieeja mācību un audzināšanas procesā».

2.solis.  Pedagogi plānoja starpdisciplinārās stundas tēmu un izstrādāja tās norises plānu.

3.solis. Pedagogi vadīja izstrādātās stundas, veica analīzi. Ar notikušo stundu plānu, norises  un analīzes materiāliem iepazīstina kolēģus.

Saldus pamatskolā skolotāji, savstarpēji sadarbojoties, plānoja, vadīja un izvērtēja 16 starpdisciplināras mācību stundas.

Pedagogu atziņas:

 • jauna pieredze, kas prasa daudz laika, rūpīgu plānošanu un saskaņošanu, bet rezultātā iegūts kopīgs gandarījums (skolēniem un skolotājiem) par veikto darbu;
 • pēc skolēnu domām šāda mācīšanās ir interesantāka un aizraujošāka,  iemācīties un apgūt teorētiskās zināšanas ir vieglāk;
 • skolēniem sagādā grūtības izmantot iepriekš iegūtās zināšanas un pieredzi rakstiski, pēc noteikta algoritma paužot savu viedokli;
 • skolēniem nostiprinās pašvērtējuma prasme un spēja uzklausīt vienam otru;
 • skolēni tiek aktīvāk ieinteresēti un iegūst noturīgākas zināšanas un praktiskās iemaņas, ja tēma tiek realizēta starpdisciplināro stundu ietvaros;
 • šādas nestandarta stundas bērnos rada lielu aizrautību un degsmi.

Skolēnu ieguvumi:

 • mācās darot, reflektējot, eksperimentējot, balstoties savā pieredzē un no savām kļūdām;
 • paši veido savas starpdisciplinārās zināšanas, skolotājs tikai vada un virza skolēnu mācīšanās procesu;
 • risina reālās dzīves aktuālas problēmas;
 • pēta, analizē, interpretē, integrē, izstrādā ieteikumus un prezentē sava darba rezultātus;
 • aktīvi sadarbojas ne tikai ar saviem klases biedriem un skolotājiem, bet arī ar dažādu profesiju pārstāvjiem un uzņēmējiem izvirzītās problēmas risināšanai;
 • spēt integrēt, sintezēt, balansēt un pielāgot zināšanas no dažādām mācību disciplīnām, lai radītu kaut ko pilnvērtīgāku, nekā tas būtu iespējams, izmantojot zināšanas, prasmes un pieejas no viena atsevišķa mācību priekšmeta;
 • būt spējīgiem kritiski novērtēt zināšanas no plaša priekšmetu diapazona skatupunkta.
   

Skolotāju ieguvumi

 • vienots darbības princips (uz ko un kā strādās);
 • vienoti vērtēšanas principi abos/vairākos mācību priekšmetos, skaidri skolēniem;
 • kopīgs izvērtējums;
 • ieinteresēti skolēni.