Noteikumi

Atbalsts pozitīvai uzvedībai

No 2011. gadā skolā tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda projekts «Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei» (vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002). Mērķis — iedibināt skolā vienotu praksi pozitīvas uzvedības veicināšanai atbilstoši izvirzītajām vērtībām. Projekta detalizēts apraksts un APU noteikumi.

APU pamatvērtības:

Drošība — nodrošina emocionālo un fizisko drošību.
Cieņa — māca saprast, ka ir otra cilvēka vajadzības. „Es redzu!”
Atbildība — iemāca prognozēt savas atbildības sekas.

Iekšējās kārtības noteikumi

 

Skolas iekšējās kārtības noteikumu pilnu versiju Skatīt šeit.

Noteikumi par apģērbu

2015./2016. mācību gadā, sākot ar pirmo klasi, skolā ieviesta skolas forma. Detalizēta informācija par skolas formu atrodama Sadaļā Par mums/Skolas forma.

Noteikumi par vienotām prasībām apģērbam: Noteikumi par apģērbu