Gada skolotājs 2022

Gada skolotājs 2022

Sanita Vītola, latviešu valodas un lietratūras skolotāja, izvirzīta nominācijai – Inovācijas mācību darba procesā.

Skolotāja Sanita dalās ar tālākizglītības kursos, konferencēs un semināros gūtajām zināšanām un prasmēm iknedēļas pedagoģiskajās apspriedēs, metodisko komisiju sanāksmēs.

Sadarbība ir viens no skolotājas darba pamatprincipiem. Šajā gadā novadītas starpdisciplinārās stundas sadarbība ar vizuālās mākslas skolotājām, kas noslēdzās ar vizuālās mākslas plenēru, par kuru gandarījums bija ne tikai skolotājām, bet arī iesaistītajiem skolēniem. Sanita vada skolas mākslas un valodu metodisko komisiju, kurā mērķtiecīgi strādā ar skolas gada metodisko uzdevumu: tekstpratības apguve un pilnveide mācību procesā visos mācību priekšmetos. S. Vītolas vadībā  izveidoja starpdisciplināru diagnosticējošo darbu tekstpratībā mācību gada sākumā, lai diagnosticētu situāciju, un mācību gada beigās, lai konstatētu gadā paveikto. Skolotājas vadībā izstrādāti un aprobēti tekstpratību veicinoši uzdevumi dažādos mācību priekšmetos .

Skolotāja Saldus pamatskolā ir iedibinājusi Baltu literatūras nedēļu ( kopprojekts ar Lietuvu) un Ziemeļvalstu literatūras lasījumus ( Ziemeļvalstu padomes projekts). Tie ir divi projekti, kas veicina skolēnu interesi par literatūru, mudina izzināt pasauli caur daudzveidīgu vērtību prizmu, kas ir ļoti būtiski mūsdienu “digitālajiem” skolēniem. Projektā tiek iesaistīti gan sākumskolas, gan pamatskolas skolēni, tiek veicināta sadarbība ar bibliotēkām.

Skolotājas mācītie skolēni uzrāda labus rezultātus novada olimpiādēs un konkursos. Šogad 3 skolēni skatuves runas konkursā novadā ieguva 1. pakāpi, viens skolēns ieguva 1. pakāpi valstī.

Kolēģi saka: “Sanita ir sava amata meistars. Pieredzes bagāts un talantīgs pedagogs. Regulāri sevi pilnveido, piedalās kursos, seko līdzi jaunumiem un izmaiņām izglītības procesā. Jaunās metodes un pieejas pielieto ikdienas mācību procesā un popularizē savu pieredzi skolas un novada līmenī. Kolēģe, kurā ieklausās un kurai prasa viedokli vai padomu citi pedagogi. Skolā veiksmīgi sakārtots un organizēts valodu un mākslu metodiskās komisijas darbs. Gudra, koleģiāla, sirsnīga, atsaucīga, komandas cilvēks.”

 

Lāsma Rumpe, sporta skolotāja, izvirzīta nominācijai – Mūsdienīga un kvalitatīva izglītības darba organizācija.

Lāsma ir cilvēks, kurš saka jā jaunajam, ļaujas izaicinājumiem, dara vairāk par prasīto. Ir novada mācību jomas “Veselība un fiziskās aktivitātes” koordinatore, aktīvi iesaistās skolas metodiskajā darbā, dalās pieredzē ar kolēģiem. Dalījusies pieredzē skola 2030 Kurzemes konferencē: Mācību organizēšanas un stundu piemēri attālinātajā mācību procesā, starpdisciplinārās stundas.

Labās prakses piemēri tiek popularizēti skolas un novada mērogā. Lāsma plānveidīgi ievieš kompetenču pieeju ikdienas darbā. Mērķtiecīgi vada savu un skolēnu darbu, akcentējot pašvadītu mācīšanos.

Jau otro gadu Saldus pamatskolā ieviestas āra sporta nodarbības, ko Lāsma realizē ar izdomu, izmantojot dažādas aplikācijas, tādējādi mācot skolēniem jēgpilni izmantot viedtālruņus, parādot to  izmantošanas iespējas sportā, veselības un fiziskās aktivitātes jomā.

Dalība starptautiskos projektos ir vēl viena Lāsmas darbības joma. Viņa  no 2019. gada koordinē projektu “Eat well – move more – do better”.( 2019. – 2022. gads – “Ēd pareizi – kusties vairāk – dari labāk!”– Grieķija, Francija, Polija, Portugāle, Turcija). Projekta ietvaros ir popularizēta Latvijas izglītības sistēma, Latvija, Saldus un Saldus pamatskola Erasmus+ vietnēs. Šī projekta ietvaros izveidojusies sistēmiska un pārdomāta sadarbība ar projektā iesaistīto skolēnu vecākiem, kas balstīta uz skaidriem noteikumiem, savstarpēju cieņu un sapratni. Nav viegli motivēt vecākus, lai viņi uzņemtu savās ģimenēs skolēnus no  citām valstīm.

Lāsma ir skolas pētniecisko darbu koordinatore. Šajā jomā skolotāja virza skolēnus praktiskās pētniecības virzienā. Šogad skolēni uzrādīja augstus PD rezultātus un ieguva iespēju mācību gada noslēgumā doties skolas apmaksātā mācību ekskursijā.

Kolēģi par Lāsmu saka: Manuprāt, Lāsma šo nomināciju ir nopelnījusi “nesot” skolas vārdu ārpus skolas sienām sporta jomā. Mērķtiecīgi trenējot skolas jauniešus un motivējot viņus piedalīties sacensībās un iegūstot godalgotas vietas. Tāpat arī aktīvi vadot savu projektu un nepagurstoši plānojot un organizējot projekta aktivitātes, dodot iespēju skolēniem redzēt pasauli un iepazīt citu valstu kultūru. Apzinīgi veikts darbs- gan audzināšanas, gan stundās, gan ārpusstundu aktivitātes. Atsaucīga kolēģe, viegli sadarboties (starpdisciplinārās stundās). Stingra, prasīga gan pret sevi, gan skolēniem. Aktīvi iesaistās kompetenču pieejas ieviešanā savā mācību priekšmetā, labprāt sadarbojas ar dažādu mācību priekšmetu skolotājiem, kopīgi veidojot starpdisciplinārās stundas. Ļoti cītīgi vada sporta stundas pēc jaunajām vadlīnijām. Ļoti centīgi un atbildīgi virza sevi un skolēnus. Ļoti atbildīga savā darbā.