Pedagogiem

Projekts Erasmus+ KA1 aktivitātē – atbalsts skolu pedagoģiskam personālam.

Mērķis – paaugstināt skolas pedagoģiskā personāla akadēmiskās zināšanas un pilnveidot pedagoģiskās prasmes, lai sekmīgi un kvalitatīvi realizētu skolas attīstības plānu.

Darbības laiks – 2016. gada 1. augusts – 2018. gada 30. aprīlis. Projekta realizācijas laikā plānots īstenot 11 aktivitātes.

Pirmkārt, skolā visu mācību gadu turpināsies angļu valodas kursi skolotājiem, šoreiz tie ir 14 skolotāji, kuri uzlabos savas angļu valodas zināšanas – Māra Markava, Anita Raude, Rasa Štromane, Lāsma Rumpe, Līva Štamere, Dace Balandīna, Dace Susekle, Dace Neizaka, Gita Leja, Judīte Ukavica, Iveta Logina, Egita Staško, Aiva Greitāne, Kristīne Novicāne.

Atšķirībā no iepriekšējā projekta, šajā projektā 4 skolotāji dosies darba vērošanas  aktivitātē uz Spāniju un Čehiju. Mērķis – iepazīties ar šo skolu praktisko pieredzi, ieviešot un realizējot CLIL metodi mācību darbā. Anita Raude un Māra Markava dosies uz Lorkas sākumskolu Spānijā.Dace Neizaka un Gita Leja – uz Opavas pamatskolu Čehijā. Vēl 7 dažādu priekšmetu skolotāji dosies uz profesionālās pilnveides kursiem Lielbritānijā.

Daces Neizakas pieredze

Sākumskolas un informātikas skolotāja Dace Neizaka no 1. līdz 14. oktobrim apmeklēja divu nedēļu kursus Kārdifā, Lielbritānijā. Par gūto pieredzi lasīt šeit.

Direktores Daces Balandīnas pieredze

Erasmus+ KA1 projekta  “Atbalsts skolu pedagoģiskam personālam” vienā no aktivitātēm devās  skolas direktore Dace Balandīna, apmeklējot Belfāstu Īrijā. Detalizēts pieredzes brauciena apraksts apskatāms šeit.

Skolotāja Anda Ozolnieka pieredze

Pirmais skolotājs, kurš devās uz 7 dienu kursiem Zviedrijā, zēnu mājturības un tehnoloģiju  un fizikas skolotājs – Andis Ozolnieks. Pirms kursiem viņš intensīvi atsvaidzināja savas vācu valodas zināšanas sadarbībā ar Saldus Pieaugušo izglītības centru. Par pedagoga iespaidiem un ieguvumiem vairāk var uzzināt šeit.

Pedagoga Anda Ozolnieka galvenie ieguvumi no pieredzes apmaiņas brauciena uz Zviedriju:

  1. mājturības un tehnoloģiju mācību priekšmetā 6.,7.,8. klasēs, izstrādājot mācību uzdevumus, skolēniem tika dota iespēja izvēlēties izstrādājam mācību uzdevumam sarežģītības pakāpi atbilstoši savām interesēm un spēju līmenim;
  2.  Fizikas stundās lielāka uzmanība tika veltīta projektu metodei un individuālo prezentāciju izstrādāšanai;
    – nākošajā mācību gadā plānoju plašāk ieviest mācību procesā individualizētu pieeju mācību procesa organizēšanā;
  3. Kursu laikā  man izveidojās  kontakti ar citu valstu skolotājiem;
  4. Es uzzināju daudz jauna par to, kā tiek organizēts mācību proces daudzās citās Eiropas valstīs;
  5. Varēju aizgūt daudzas jaunas idejas par to, kā veiksmīgi risināt problēmas izglītošanas un audzināšanas darbā;
  6. Tā bija lieliska iespēja uzlabot savas vācu valodas zināšanas.

Kursu laikā A.Ozolnieks stāstīja citu valstu skolotājiem aktuālu informāciju par savu skolu, novadu, Latviju. Citu valstu skolotājiem interesēja Latvijas izglītības sistēma, skolēnu mācību motivācijas paaugstināšanas iespējas. Kā arī skolu un skolotāju finansēšanas sistēma.

Izvērtējot aizvadīto mācību gadu A.Ozolnieks secinājis, ka pēc  izmaiņu ieviešanas, vairāk idividualizējot mācību procesu un dodot skolēniem izvēles brīvību, ir vērojamas pozitīvas izmaiņas skolēnos, viņu attieksmē pret mācību procesu un arī sekmēs. Mācību process ir kļuvis skolēniem saprotamāks, interesantāks un vairāk pietuvināts skolēnu interesēm.

Skolotājas Andas Zavitskas pieredze

Vēstures un ģeogrāfijas skolotāja Anda Zavitska vasarā apmeklēja kursus Čeltenhamā Lielbritānijā. Par atziņām un pieredzi skatīt šeit.

Skolotājas Anitas Raudes un Māras Markavas pieredze

Latviešu valodas skolotāja Anita Raude un sākumsskolas skolotāja Māra Markava devās pieredzes braucienā uz Lorku Spānijā. Par savu braucienu  informāciju skolotājas apkopoja prezentācijā.

Skolotājas Evitas Dureikas pieredze

Projekta ietvaros no 2016.gada 23.-31. jūlijam skolotāja Evita Dureika apmeklēja International  Study Programmes (I.S.P.) kursus „Collegiality across CLIL”. Kursu mērķis: CLIL metodoloģija eksakto mācību priekšmetu mācīšanā (ģeogrāfija, matemātika, dabaszinības, u.c.). Kursu ietvaros tika apgūtas teorētiskās atziņas CLIL metodikas izmantošanā, kā arī praktiska pieredze darbam ar tekstu un vārdu krājuma pilnveidi lasot, rakstot, runājot un klausoties. Tika izvērtēti un pielāgoti gatavi mācību materiāli savā mācāmajā priekšmetā, tika izveidoti savi mācību materiāli, kā arī  notika pieredzes apmaiņa CLIL metodikas izmantošanā dažādās Eiropas valstu skolās.

Kursu plašāks apraksts pieejams šeit.

Skolotājas Ivetas Loginas pieredze

Mūzikas skolotāja Iveta Logina vasarā apmeklēja kursus mūzikas skolotājiem Čeltenhamā Lielbritānijā. Pieredzes apkopojums šeit.

Skolotājas Lāsmas Rumpes pieredze

Sporta skolotāja Lāsma Rumpe vienu nedēļu, no 30. septembra līdz 8. oktobrim, devās uz kursiem uz Vorčesteru Lielbritānijā. Pieredze un atziņas par braucienu apkopotas šeit.

Skolotājas Māras Kuršānes pieredze

Svešvalodu skolotāja Māra Kuršāne no 2016. gada 17.oktobra līdz 30.oktobrim apmeklēja starptautiskus kursus Lielbritānijā Maidstonā. Viņas pieredzi detalizētāk iespējams apskatīt šeit.

Skolotājas Santas Braučas pieredze

Angļu valodas skolotāja Santa Brauča no 11. līdz 24. jūnijam bija Erasmus+ kursos Lielbritānijā Kolčesterā. Kursu tēma bija “Angļu valodas mācīšana ar minimāliem resursiem”. Skolotājas kursu apraksts šeit.

Stundu vērošanas pieredze Čehijā

Skolas mācību pārzine Gita Leja un sākumskolas skolotāja Dace Neizaka no 18. līdz 23. martam bija Čehijā – Opavā  darba vērošanas mobilitātē Zakladni škola T.G. Masaryka Opavā.

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros. Detalizētāka informācija pieejama šeit.